Logo
Sản phẩm  Thiết bị quản lý đa điểm MCU
Loading...

Thiết bị quản lý đa điểm MCU

Bộ thiết bị hệ thống quản lý đa điểm MCU VEDA LX

Bộ thiết bị hệ thống quản lý đa điểm MCU VEDA LX

MSP: VDA-LX
Thiết bị quản lý đa điểm VEDA LX cho phép từ 50 điểm cầu đến 130 điểm cầu họp đồng thời, cascade các MCU để mở rộng không giới hạn số lượng điểm cầu.
Bộ thiết bị hệ thống quản lý đa điểm MCU VEDA EX

Bộ thiết bị hệ thống quản lý đa điểm MCU VEDA EX

MSP: VDA-EX
Thiết bị quản lý đa điểm VEDA EX cho phép từ 24 và mở rộng đến 46 điểm cầu họp đồng thời, ngoài ra cascade các MCU VEDA lại để mở rộng không giới hạn số điểm cầu.
Bộ thiết bị hệ thống quản lý đa điểm MCU VEDA SX

Bộ thiết bị hệ thống quản lý đa điểm MCU VEDA SX

MSP: VDA-SX
Thiết bị quản lý đa điểm chuyên dụng VEDA SX hỗ trợ từ 10 đến 20 điểm cầu, có thể mở rộng không giới hạn số điểm cầu khi cascade MCU VEDA để tối ưu chi phí nhất.
Bộ thiết bị hệ thống quản lý đa điểm MCU VEDA WX

Bộ thiết bị hệ thống quản lý đa điểm MCU VEDA WX

MSP: VDA-WX
Thiết bị quản lý đa điểm chuyên nghiệp VEDA WX tạo ra các cuộc họp đa điểm với chi phí nhỏ nhất. hỗ trợ từ 5 điểm cầu và mở rộng tối đa 20 điểm cầu họp đồng thời
(024) 6269 6819